OBAVIJEST O PRIVATNOSTI
HRVATSKE UDRUGE BOLNIČKIH LIJEČNIKA

HRVATSKA UDRUGA BOLNIČKIH LIJEČNIKA sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 9, OIB: 76961816215 (u daljnjem tekstu: „HUBOL“) pripremila je ovu Obavijest o privatnosti za sve članove HUBOLa (u daljnjem tekstu: „Obavijest“). Svrha ove Obavijesti je omogućiti informacije o tome kako HUBOL prikuplja, obrađuje, pohranjuje i na bilo koji drugi način koristi informacije o Vama, ali i pružiti informacije o Vašim pravima vezanim za obradu Vaših podataka.
U ovoj Obavijesti „GDPR“ označava Opću uredbu o zaštiti podatka, koja je europski propis koji propisuje prava osoba vezana za njihove osobne podatke kao i način na koji trgovačka društva moraju štititi navedena prava odnosno osobne podatke.
Osobni podatak je bilo koja informacija koja se odnosi na osobu, a temeljem koje se može izravno ili neizravno utvrditi identitet osobe tj. ima značenje koje joj određuje GDPR (u daljnjem tekstu: „osobni podatak“). I drugi izrazi korišteni u ovoj Obavijesti, a definirani GDPR-om imat će značenje koje im je odredio GDPR.
U vezi s podacima koje HUBOL prikuplja o Vama, kako bi ispunio svoju obvezu prema Vama kao članu imajte na umu sljedeće.
HUBOL mora obrađivati Vaše osobne podatke kako bi ispunio obveze koje ima prema Vama kao članu HUBOLa. U određenim slučajevima, možda ćemo trebati Vašu privolu kako bismo mogli obraditi Vaše osobne podatke. No, u većini slučajeva obradit ćemo Vaše osobne podatke u svrhe navedene u ovoj Obavijesti i neće biti prikladno ili potrebno da Vi date svoju privolu za obradu Vaših osobnih podataka.
Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za djelatnost HUBOLa, odnosno za dostavu obavijesti o promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter) od strane HUBOLa.

Koje kategorije osobnih podataka HUBOL prikuplja o meni i u koje ih svrhe koristi?
HUBOL će prikupiti, obraditi i koristiti sljedeće vrste osobnih podataka:
● Osobno identificirajući podaci npr. Vaše ime i prezime, e-mail, adresa, telefon, mobitel, OIB;
● Osobne informacije npr. datum rođenja, specijalizacija, uža specijalizacija, titula;
● Informacije za kontakt, poput Vaše adrese stanovanja, adrese i ustanove zaposlenja, broja telefona i email adrese;
● Ukoliko smo od Vas dobili privolu za slanje obavijesti o promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter), obrađuju se i eventualni drugi podaci potrebni za slanje takvih obavijesti.
HUBOL prikuplja i koristi navedene podatke iz razloga povezanih s Vašim članstvom (u daljnjem tekstu „svrha obrade“). U nastavku se nalazi popis svrha obrade:
● Učlanjenje i izvršenje obveza iz članstva;
● Izvršenje svih obavijesti iz Statuta;
● Slanje besplatnih obavijesti o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter) od strane HUBOLa, a temeljem posebne privole.
Zašto HUBOL mora prikupiti, obraditi i koristiti moje osobne podatke?
HUBOL treba Vaše osobne podatke kako bi proveo razne aktivnosti povezane s Vašim članstvom te kako bi ispunio obveze HUBOLa.
U nastavku objašnjavamo pravne osnove našeg prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka:
● Ispunjenje djelatnosti određenih Statutom HUBOLa;
● Poštivanje pravnih obveza;
● Legitimni interesi HUBOLa ili treće strane;
Kada se oslanjamo na legitimne interese za obradu Vaših osobnih podataka, uravnotežit ćemo legitimni interes koji mi i/ili bilo koja relevantna treća strana ostvaruju s Vašim interesom i temeljnim pravima i slobodama glede zaštite Vaših osobnih podataka, a kako bi se osiguralo da je primjereno da se oslanjamo na legitimne interese i da utvrdimo sve dodatne korake koje trebamo poduzeti kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža.
● Vaša privola, gdje je prikladno, i koja će u tom slučaju biti posebno od Vas ishođena.
Kada je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka Vaša izričita privola, ovlašteni ste u bilo kojem trenutku povući Vašu privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na Vašoj privoli prije nego što ste istu povukli.

Prenosi li HUBOL moje podatke trećim osobama?
HUBOL može prenositi osobne podatke trećim osobama, za sljedeće svrhe obrade:
● Komunikacija s trećim stranama. Ako je to potrebno za rad HUBOLa, za kontakt te komunikaciju vezanu za ciljeve i djelatnost HUBOLa može se proslijediti postojećim ili potencijalnim poslovnim partnerima, državnim službenicima ili drugim trećim stranama.
● Nadzorna tijela, institucije i druge treće strane. Kada je to potrebno za gore navedene svrhe obrade, osobni podaci mogu se proslijediti nadležnim tijelima, sudovima ili drugim institucijama (npr. institucijama za provedbu zakona) te neovisnim vanjskim savjetnicima (npr. odvjetnicima, vještacima i sl.) s kojima HUBOL surađuje.
● Izvršitelji obrade. Kada je to potrebno za gore navedene svrhe obrade, osobni podaci mogu se podijeliti s jednom ili više trećih strana, bez obzira na to jesu li udruženi ili ne, za obradu osobnih podataka po odgovarajućim uputama HUBOLa (u daljnjem tekstu: izvršitelji obrade). Izvršitelji obrade moraju postupati u skladu s uputama povezanim sa zapošljavanjem, podrškom i održavanjem informatičkih sustava, obračunom naknada, treningom, usavršavanjem, usklađenošću i drugim aktivnostima te su ugovorom obvezani na provođenje odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi čuvali osobne podatke, ali i da provode obradu podataka samo u skladu s uputama HUBOLa.

Tko ima pristup mojim osobnim podacima?
Svi osobni podaci zaštićeni su odgovarajućom zaštitom te jedino osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka od strane HUBOLa, čija pozicija zahtjeva da u sklopu obavljanja svog posla obrađuju osobne podatke, imaju pristup osobnim podacima. Pritom, oni će imati pristup samo onim podacima koji su nužni za svrhu za koju se obrađuju. HUBOL će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječio neovlašteni pristup obrađivanim podacima.

Koliko dugo HUBOL čuva osobne podatke?
Naša je politika da ne čuvamo osobne podatke dulje no što je to potrebno. Kada se čuvaju osobni podaci, vrijeme čuvanja podataka odredit će se na temelju važećih propisa. Razdoblje obrade osobnih podataka započinje pružanjem podataka i traje do izvršenja ugovora odnosno 11 godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Nakon toga Vaše osobne podatke ćemo brisati, osim u mjeri i trajanju potrebnima za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade. Ukoliko ste dali privolu za dostavu o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter) od strane HUBOLa, tada ćemo Vaše osobne podatke čuvati sve dok od Vas ne primimo obavijest sa zahtjevom za prestankom slanja takvih obavijesti. Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte nas na način kako je dolje navedeno.

Koja prava imam glede mojih osobnih podataka?
Imate niz prava kao članovi glede svojih podataka. Ona se mogu sažeti u širokim pojmovima na sljedeći način:
(i) Pravo pristupa
Imate pravo tražiti potvrdu o tome jesu li Vaši osobni podaci obrađeni, te ako jesu, zatražiti pristup tim osobnim podacima i biti obaviješteni o vrsti obrađenih osobnih podataka, svrsi obrade i primateljima ili kategorijama primatelja. No, moramo uzeti u obzir i interese drugih tako da ovo pravo nije apsolutno.
(ii) Pravo ispravka
Imate pravo ispraviti netočne ili nepotpune osobne podatke koji se tiču Vas.
(iii) Pravo na brisanje
Imate pravo tražiti od nas da izbrišemo osobne podatke koji se tiču Vas ukoliko su ispunjeni uvjeti za takvo brisanje.
(iv) Pravo na ograničavanje obrade
U određenim okolnostima, imate pravo zatražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka.
(v) Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo zaprimiti, preko strukturiranog, uobičajenog i strojno čitljivog formata, osobne podatke koji Vas se tiču, a koje ste nam pružili te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.
(vi) Pravo na prigovor i prava glede automatiziranog donošenja odluka
U određenim okolnostima, imate pravo uložiti prigovor u bilo koje vrijeme, a na temelju Vaše određene situacije, na obradu Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje od HUBOLa, i mi ćemo tada biti obvezni više ne obrađivati Vaše osobne podatke.

HUBOL svoja pravila privatnosti sadržana u ovoj Obavijesti može s vremena na vrijeme izmijeniti.
Imate li nejasnoća ili pitanja o ovoj Obavijesti, možete nas uvijek kontaktirati na: hubol.info@hubol.hr.
Također imate pravo uložiti prigovor pri mjerodavnim institucijama za zaštitu osobnih podataka.