Ustavni sud RH je na sjednici održanoj 11.07.2017. godine donio odluku kojom se ukidaju čl. 11., 11.a, 12., 17. i 18. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17) zbog toga što ministar zdravstva nije temeljem zakonskih odredbi ovlašten uređivati ona pitanja (radnopravna i dr.) na koje se odnose ukinute odredbe Pravilnika. Dakle, Ustavni sud nije zaključio kako sadržaj tih odredbi nije u skladu s Ustavom RH ili ZZZ-om jer to niti nije bio predmet ocjenjivanja od strane Ustavnog suda nego da je ministar prekoračio ovlasti. Učinak ukidanja odredbi Pravilnika (njihove eliminacije iz pravnog sustava) je odgođen za 31.12.2017. što znači da se do tada te odredbe, iako protuzakonite, mogu normalno primjenjivati kao i do sada. Razlog za takvo određenje Ustavnog suda je da se do 31. 12. 2017. godine riješi protuzakonitost (izmjenama ZZZ-a itd.) koja evidentno postoji a kako liječnici koji do 31.12.2017. godine trebaju zaključiti sporazume s matičnim ustanovama ne bi bili u drugačijem položaju od svojih kolega koji su prije njih to učinili. Cilj je zadržavanje postojećeg istog pravnog režima za sve i otklanjanje mogućnosti pravnog vakuuma.
1. Što može (i treba) Ministarstvo zdravstva učiniti kako bi ispravilo postojeće nedostatke?
Ministarstvo može predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje dopuna postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti u kojima će biti izričito određeno kako je ministar zdravstva ovlašten uređivati odnose koji su obuhvaćeni ukinutim odredbama Pravilnika. Nakon što se provede postupak donošenja tih dopuna ZZZ-a (o potrebi izmjena/dopuna ZZZ-a koje se ne odnose na ova pitanja ne ulazim jer nije predmet ovoga teksta) ministar bi morao donijeti dopune postojećeg Pravilnika kako bi popunio pravnu prazninu koja nastaje 31.12.2017. u ponoć. Takve izmjene bi morale biti donesene tijekom ove godine, a u dopunama Pravilnika bi bilo naznačeno da stupa na snagu 01.01.2018.
Druga mogućnost, iako manje vjerojatna, je da se pitanja koja ostaju neriješena nakon 31.12.2017. godine urede izravno dopunama ZZZ-a. To bi značilo da se ne mora donositi dopuna Pravilnika kojom se popunjava praznina zbog odluke Ustavnog suda zato jer se praznina popunjava odredbama zakona. Ovako nešto je pravno nedosljedno (odnosi specijalizanata i specijalista i ustanove se reguliraju djelomično zakonskim i djelomično podzakonskim normama), ali nije neustavno.
Kakav će biti sadržaj tih novih odredbi je teško predvidjeti. Moguće je da ostanu iste, ali i da se to iskoristi za određene promjene.
2. Što mogu učiniti liječnici koji planiraju započeti specijalističko usavršavanje nakon 31.12.2017. ukoliko se ne dogode izmjene opisane u odgovor na pitanje pod brojem 1.?
Ti liječnici mogu zaključivati sporazume/ugovore s zdravstvenim ustanovama ali nisu vezani nikakvim ograničenjima i obvezama ni prema ustanovama ni prema Ministarstvu zdravstva koja postoje u čl. 11., 11.a, 12. 17. i 18. važećeg Pravilnika. To znači da se, teorijski i praktično, mogu naći u boljoj, istoj ili lošijoj poziciji od svojih kolega koji već imaju zaključene ugovore. Boljoj ukoliko se, primjerice, ugovori kraće vrijeme obveze rada u matičnoj ustanovi ili lošijoj ukoliko se ugovori duže. Obje mogućnosti su pravno čiste ukoliko se ne dogodi aktivnost Ministarstva zdravstva iz odgovora pod brojem 1. jer duljina trajanja rada u matičnoj ustanovi u tom slučaju neće biti pravno ničim regulirana. U nekim aspektima ti liječnici bi se našli u povoljnijem položaju – ne bi imali obvezu tražiti odobrenje Ministarstva zdravstva ukoliko prekidaju radni odnos jer takva odredba ne bi bila na snazi u trenutku zaključivanja o specijalističkom usavršavanju, a naknadnim donošenjem (npr. 2019. godine) novog pravilnika se ne bi na njih to ne bi odnosilo jer je apsolutno zabranjeno djelovanje odredbi podzakonskog akta unatrag (na one odnose koji su nastali prije nego što je pravilnik stupio na snagu).
3. Kako bi se nedonošenje novog Pravilnika po modelu opisanom u odgovoru pod broj 1. odrazilo na liječnike koji već imaju zaključene ugovore u specijalističkom usavršavanju?
Ti liječnici ostaju u istom pravnom režimu u kojem su bili i ranije. Njihova prava i obveze su definirane postojećim sporazumima na temelju ukinutih odredbi Pravilnika. Činjenica da je neka odredba Pravilnika temeljem koje su zaključili sporazum o specijalističkom usavršavanju ukinuta za vrijeme specijalističkog staža ili za vrijeme dok traje obveza rada nije relevantna. Suprotnim tumačenjem oni bi mogli prekinuti radni odnos bez plaćanja troška specijalizacije ako su to učinili bez suglasnosti Ministarstva zdravstva jer su te obveze dio sadržaja odredbi Pravilnika koji je ukinut.